Soppy Valentine Message

soppy rubbishFormed by gravy that spilled onto the hob.

Awwww!